Logo Solón
Logo Solón
 

Obsah

 • Obec
  • Postavení, působnost, orgány
  • Vnitřní členění, odborná způsobilost, systém odměňování
  • Obecně závazné vyhlášky a nařízení, smlouvy
  • Dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení obcí, SMO ČR
  • Metodika financování
 • Kraj
  • Postavení, působnost, orgány
  • Vnitřní členění, odborná způsobilost, systém odměňování
 • Hospodaření ÚSC
  • Hospodaření
  • Rozpočet
  • Finanční kontrola
  • Dotace a příspěvky
  • Podnikání
  • Peněžní toky
 • Účetnictví
  • Funkce a zásady účetnictví
  • Účtová osnova obcí
  • Obecné postupy účtování
  • Postupy účtování podle problematik
  • Rozpočtová skladba
 • Hospodaření s majetkem
  • Základní majetek
  • Koupě, pronájem a převod majetku
  • Pozemky a nebytové prostory
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Katastr nemovitostí
 • Vnitřní záležitosti
  • Matrika, občanství
  • Volby, referendum
  • Správa hřbitovů
  • Místní a správní poplatky
 • Místní rozvoj
  • Strategický plán
  • Územní plán a stavební řízení
  • Investiční a ekonomický rozvoj, veřejné zakázky
  • Bytová politika
  • Doprava
  • Technická infrastruktura
  • Cestovní ruch
  • Regionální rozvoj
 • Veřejný pořádek a bezpečnost
  • Policie, pořádek a bezpečnost
  • Požární ochrana
  • Krizové řízení, obrana státu
  • Peněžité pokuty a náhrady
 • Veřejná politika
  • Zdravotnictví
  • Sociální politika
  • Politika zaměstnanosti
  • Školství, tělovýchova a sport
  • Kultura
  • Zemědělství
  • Životní prostředí
  • Informatika
 • Neziskové organizace
  • Příspěvkové organizace
  • Organizační složky státu
  • Rozpočtové a zálohové organizace (zrušeny)
  • Ostatní neziskové organizace
 • Evropská unie
  • Základní dokumenty
  • Referendum, volby
  • Přeshraniční spolupráce, programy

Dokumenty

 • Zprávy Ministerstva financí
 • Vybrané právní předpisy
 • Aktuální vyhlášky měst a obcí
 • Účtování
  • Problematika DPH
  • Opatření MF o rozpočtové skladbě
  • Opatření MF o předkládání údajů a sestavování finančních výkazů
  • Opatření MF o úpravě účtové osnovy a postupů účtování
  • Podvojné účetnictví v podmínkách malé obce
  • Účetnictví územních samosprávných celků
  • Účetní závěrka obcí
  • Účtování vybraných příkladů
  • Dotazy a odpovědi z OF 1/1997 až 3/2022
 • Metodické pokyny
  • Změny právních úprav v oblasti ÚSC
  • Vzory právních předpisů obcí
  • Životní situace
  • Správní řád
  • Spisový a skartační plán obce
  • Problematika vedení matrik
  • Legalizace a vidimace
  • Vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb
  • Pohřebnictví (vzorové materiály a komentáře MMR)
  • Stavební zákon a související předpisy
  • Místní poplatky
  • Problematika GDPR
 • Vybrané dokumenty
  • Broadband strategie
  • Centrum pro regionální rozvoj ČR
  • Doprava v obcích
  • Program ochrany přírody a krajiny
  • Bezpečnostní strategie ČR
  • Koncepce zahraniční politiky ČR
  • Vládní program boje proti korupci v ČR
  • Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR
  • Bytová politika
  • Národní plán zaměstnanosti ČR
  • Evropská urbanistická charta
  • Evropská charta místní samosprávy
 • Vybrané dotační tituly
 • Časopis Obec a finance
  • Rešerše OF z let 1996–2022
 • Deník veřejné správy
  • Monitoring aktualit 9/2004–8/2022